Förvaltningsrätt

Kommuner, landsting och de statliga myndigheterna fattar beslut som berör dig som enskild person eller företagare inom en mängd områden. Dessa beslut kan röra allt från omhändertaganden av barn till sjukpenning, utskänkningstillstånd och bygglov.

Den största delen av alla de myndighetsbeslut som påverkar Dig direkt går att överklaga till domstol om du är missnöjd. Det kan som enskild vara svårt att veta hur du ska gå till väga för att få ett riktigt beslut från en myndighet eller hur du ska göra för att överklaga ett beslut du tycker är felaktigt. Kontakta oss för rådgivning gällande hur du kan gå till väga.

Utöver beslut från myndigheter som du kan behöva hjälp med eller som du anser är felaktiga kan det också inträffa att en enskild behandlas på ett felaktigt sätt av en myndighet. I den allmänna förvaltningsrätten regleras t.ex. hur olika myndigheter ska hantera och handlägga ärenden med enskilda personer och privata företag. Myndigheter har ofta stor makt och därför är reglerna viktiga för att var och en som är föremål för någon myndighetsutövning ska behandlas på ett godtagbart, likvärdigt och rättssäkert sätt.

Tyvärr är det inte alltid som myndigheters hantering av ärenden uppfyller kraven som finns i lagar och konventioner. Om bristen i myndighetens hantering är av en viss dignitet kan det finnas möjlighet för den enskilde att utkräva skadestånd.  Kontakta oss om för rådgivning om du behandlats på ett vad du anser felaktigt sätt.

Förutom de områden som nämns nedan har vi särskild kompetens inom de beslut som rör:

  • Utskänkningstillstånd
  • Sjukpenning och sjukersättning
  • Arbetsskadeersättning

LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lagstiftning som reglerar de fall där myndigheten, oftast socialnämnden i kommunen, ansökt om att ett barn skall tvångsvårdas. Ansökan behandlas sedan av domstolen, förvaltningsrätten, som fattar det avgörande beslutet om barnet är i behov av sådan vård eller ej.

Att som barn behöva genomgå en utredning om vilket vårdbehov som kan tänkas finnas och därigenom placeras på ett jourhem och/eller familjehem, eller som förälder behöva utredas om sin omsorgsförmåga kring barnet, är mycket integritetskränkande. Domstolen skall därför utse ett offentligt biträde till var och en som hamnar i en sådan situation. Det offentliga biträdet har då till uppgift att företräda barnet eller föräldern i kontakter med myndigheten och i domstol genom att t ex föra dennes talan i rättegången och se till att relevant utredning läggs fram.

Hamnar du en sådan situation som beskrivs ovan har du rätt att i första hand välja vilket ombud du vill skall biträda dig. Det är viktigt att du får ett biträde som du känner förtroende för.

Att företräda barn eller barnens föräldrar mot myndigheten vid ansökan om tvångsvård är ett av firmans huvudområden. Vi har stor erfarenhet inom området och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde vid kontakt med myndigheten och i domstol.

LVM

LVM är en förkortning på Lag om vård av missbrukare i vissa fall och reglerar de fall där myndigheten under vissa förutsättningar ansökt om tvångsvård för en vuxen person som på grund av missbruk av vanligtvis alkohol eller narkotika utsätter sin hälsa för allvarlig fara. Det skall ej beslutas om LVM om patienten samtycker till vården i fråga.

Den person som ärendet gäller har rätt att få ett offentligt biträde vid sin sida samt även i första hand välja vilken advokat eller biträdande jurist han eller hon önskar.

LPT

LPT en förkortning på Lag om psykiatrisk tvångsvård och reglerar de fall där myndigheten under vissa förutsättningar ansökt om tvångsvård för en vuxen person som lider av en allvarlig psykisk störning och som på grund av sitt psykiska tillstånd har ett stort behov av psykiatrisk vård som inte kan ges på annat sätt än genom att patienten är intagen på sjukhus. Det skall ej beslutas om LPT om patienten samtycker till vården i fråga.

Den person som ärendet gäller har rätt att få ett offentligt biträde vid sin sida samt även i första hand välja vilken advokat eller biträdande jurist han eller hon önskar.

Önskas vår hjälp är du välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

Se vidare under flikarna Hjälp & Kostnad samt Förordnanden

Områdesansvarig

Jakobs Erik Werf

Advokat

Arbetar huvudsakligen med