Vårdnad om barn

Vårdnad, boende och umgänge

Barnets bästa

Vårdnad, boende och umgänge med barn är tre skilda saker. Barnets bästa är avgörande för alla beslut i dessa frågor. Vid en vårdnadstvist fastställs vad som är bäst för barnet efter att domstolen gjort en helhetsbedömning av det enskilda barnets situation. Bedömningen grundar sig i vilken lösning som på bästa sätt kommer att tillgodose barnets framtida behov och intressen, både långsiktigt och kortsiktigt.

Vårdnad

Vårdnaden om barn kan vara gemensam eller ensam. Oftast är vårdnaden gemensam, dvs. delad, och det betyder att Ni som vårdnadshavare tillsammans ansvarar och beslutar i frågor gällande barnet såsom t.ex. skola, sjukvård, ekonomi och pass. Är Du ensam vårdnadshavare innebär det att Du ensam ansvarar för att barnets behov och rättigheter tillgodoses samt att Du ensam utövar bestämmanderätten över barnet. En del kallar detta för enskild vårdnad. Den av er föräldrar som inte har del i vårdnaden av barnet har inte några rättsliga förpliktelser gentemot barnet, förutom underhållsansvar.

Boende

Boendet handlar om var barnet bor. Den vanligaste formen är växelvis boende, vilket betyder att barnet bor ungefär lika mycket hos Er båda föräldrar. En förutsättning för att växelvist boende ska fungera bra, är att Ni föräldrar kan samarbeta i frågor som rör vårdnaden. Ett annat alternativ är att barnet bor stadigvarande hos den ena av Er föräldrar och har umgänge med den andra föräldern. Det krävs inte ensam vårdnad för att barnet ska vara stadigvarande bosatt hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Den förälder som barnet bor hos svarar för barnets dagliga omvårdnad och kan fatta de beslut som rör den dagliga omsorgen ensam.

Umgänge

Oavsett gemensam eller ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Ni föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänget tillgodoses. Umgänget kan se olika ut i olika fall, t.ex. kan umgänget med barn ske varannan helg eller i närvaro av en kontaktperson. Meningen med umgänget är att barnet och umgängesföräldern ska få en god relation.

När kan jag få ensam vårdnad?

Om det råder djupa samarbetssvårigheter mellan Dig och den andra föräldern, som hindrar er från att komma överens om frågor som rör barnets vård och uppfostran kan Du söka om ensam vårdnad. Du kan även söka om ensam vårdnad om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare, t.ex. om Du som förälder eller barnet har utsatts för våld eller övergrepp av den andra föräldern. Om den andra föräldern hindrar Dig från att träffa barnet och gör sig skyldig till umgängessabotage är det även möjligt att söka om ensam vårdnad. Vidare är det möjligt att ansöka om ensam vårdnad om den andra föräldern är okontaktbar.

Områdesansvarig

Jenny Morell

Advokat

Arbetar huvudsakligen med