Ekonomisk familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn, arv, testamente och liknande. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare.

Inom det familjerättsliga området uppkommer ofta juridiska frågor och svårigheter. Hur skall jag göra om jag vill skiljas? Vad får jag ta med mig av mina saker? Vem skall betala räkningarna? Hur gör vi med bolånet? Hos vem av oss skall barnet bo? Är det bäst med gemensam vårdnad? Vad skall jag tänka på när jag flyttar ihop och blir sambo? Vad är en framtidsfullmakt?

För bästa möjliga hjälp i dessa svåra frågor bör du anlita ett ombud som du kan rådfråga och eventuellt företräda dig i saken. Hos oss träffar du alltid en advokat eller biträdande jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Sambo

Med sambos avses två personer som bor tillsammans i en parrelation och har ett gemensamt hushåll. Sambolagen är könsneutral vilket innebär att två män eller två kvinnor som bor tillsammans också kan omfattas av lagen.

Genom att ingå samboskap uppkommer vissa juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot den andra sambon. T.ex. kan en sambo vid en separation begära så kallad bodelning av den gemensamt köpta bostaden, eller de gemensamt köpta möblerna. Den sambon kan då ha rätt till hälften av värdet av denna egendom, trots att denne inte betalat en krona. Sådana situationer kan dock undvikas genom exempelvis samboavtal.

En annan mycket viktig sak är att sambos ej ärver varandra. Som sambo kan det därför vara en god idé att låta skriva ett testamente.

Samboavtal

Enligt Sambolagens regler om bodelning är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, oftast möbler, som kan bli föremål för bodelning. All övrig egendom kan ej göras anspråk på vid en separation.

Genom att skriva ett så kallat samboavtal kan vissa delar ur Sambolagen avtalas bort. Till exempel kan villan, som betalats helt av den ene sambon, skyddas från att bodelas vid separation.

En förutsättning för ett samboavtal är förstås att bägge parter är överens om att skriva ett sådant avtal och att parterna är ense över innehållet.

Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv.

Kostnad för att upprätta ett samboavtal är 2 800 kr inkl moms.

Äktenskap

Ett äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Under äktenskapet äger makarna sin egen egendom och svarar för sina egna skulder.

Vill makarna inte längre vara gifta med varandra, ansökes om skilsmässa (äktenskapsskillnad) vid en tingsrätt. En sådan ansökan kan göras av båda makar gemensamt eller av enbart av en utav makarna. Under vissa förhållanden löper en betänketid innan dom på äktenskapsskillnad kan meddelas. Det är varje makes rätt att kunna få skiljas.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Detta betyder att en make kan freda sin egendom från den andre maken vid en eventuell separation.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Kostnad för att upprätta ett enklare äktenskapsförord är 3 000 kr inkl moms.

Bodelning

Bodelning kan aktualiseras både vid separation och vid dödsfall samt beträffande makar och sambos. Den största skillnaden på bodelning mellan äkta makar och sambos är att all egendom som huvudregel omfattas av bodelning mellan makar. Mellan sambos är det enbart bostad och bohag som skall bodelas i det fall egendomen förvärvats för gemensam användning.

Sambo

Enligt Sambolagens regler om bodelning är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, oftast möbler, som kan bli föremål för bodelning. All övrig egendom kan ej göras anspråk på vid en separation.

En begäran om bodelning skall göras senast ett år efter att samboskapet upphörde. Vid dödsfall skall begäran om bodelning ske senast på dagen för bouppteckningsförrättningen.

Makar

Vid bodelning mellan makar är det makarnas så kallade giftorättsgods som skall ingå, minus makarnas skulder. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåvobrev.

Det är dagen som ansökan om skilsmässan registrerades vid tingsrätten som är den dag som gäller för makarnas egendomsförhållanden, d.v.s. dagen för vilka tillgångar och skulder som skall ingå. Värderingen av egendomen skall däremot vara så aktuell som möjligt. Efter att värdering skett skall parterna försöka komma överens om vem som skall få vilken egendom. Huvudregeln är att varje make i första hand skall få sin egendom i bodelningen.

En bodelning kan ta tid och makarna har därför både en redovisningsskyldighet gentemot varandra och ett vårdansvar av egendomen under tiden som bodelningen pågår.

När makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan upprättas i nästa steg ett skriftligt bodelningsavtal.

Firmans medarbetare anlitas sedan många år regelbundet av domstolar som bodelningsförrättare när tvist föreligger.

Ansökningsblankett finns här

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 finns möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt. Detta innebär att det numera är möjligt att själv utse någon som kan hjälpa en med olika angelägenheter vid varaktig sjukdom.

Framtidsfullmakt är ett komplement till god man eller förvaltare. Tidigare har endast överförmyndarnämnden kunnat ansöka om god man eller förvaltare vid tingsrätten. Numera finns möjligheten att själv bestämma vem som skall hjälpa en med både personliga som ekonomiska angelägenheter.

En framtidsfullmakt träder i kraft den dagen fullmaktsgivaren själv inte klarar av att ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom som till exempel demens. För att upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren vara vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet. Det finns andra så kallade formkrav som måste uppfyllas för att fullmakten ska bli giltig. När en framtidsfullmakt upprättas finns möjligheten att bestämma vad fullmakten ska omfattas av. Det är därför viktigt att ta hjälp vid upprättandet av en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakter är ett bra sätt att känna sig trygg i vetskapen att den person som tar hand om och förvaltar tillgångar är någon man känner och litar på.

Vi på Advokaterna Bergh & Staaf arbetar ofta med att upprätta framtidsfullmakter.

Kostnad för att upprätta en framtidsfullmakt är 4000 kr inkl moms.

Gåva

I vanliga fall behövs inget skriftligt dokument för att ge bort egendom. För det fall gåvan är en fastighet finns krav i lagen att den så kallade fångeshandlingen ska vara skriftlig. Det här innebär att när en person önskar ge bort sin fastighet oavsett om det är till någon närstående krävs ett gåvobrev.

Om gåvogivaren önskar att en gåva ska vara enskild egendom bör ett gåvobrev upprättas oavsett om gåvan är en fastighet eller något annat.

Gåvor kan också ha en arvrättslig aspekt. För det fall gåvogivaren har barn finns en huvudregel i Ärvdabalken som stadgar att gåvor ska avräknas framtida arv. Sedvanliga gåvor som till exempel födelsedagspresenter eller liknande är undantaget denna regel. Det finns dock en möjlighet att i ett gåvobrev skriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Detta kan dock innebära andra oönskade situationer för det fall gåvan inskränker på ett barns laglott. För att kunna bedöma om sådana situationer uppstår i det enskilda fallet krävs ett möte.

Vi på Advokaterna Bergh & Staaf har lång erfarenhet av att upprätta gåvobrev.

Kostnad för att upprätta gåvobrev är 2 400 kr inkl moms/timme.

Områdesansvarig

Lina Staaf Stigsson

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med