Samäganderätt

Lag om samäganderätt. Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.

När flera delägare äger fast- eller lös egendom tillsammans är de samägare. Detta måste på något sätt regleras. Delägare anses som huvudregel äga lika stor del av egendomen om inte annat överenskommits.

Vad krävs av samägarna?
När delägarskapet avser jordbruksfastigheter skall en ställföreträdare utses. I längden måste delägarna komma överens om alla frågor som avser egendomen. Detta gäller såväl brukande, kostnader, skötsel och tillsyn av egendomen.

Vad sker om samägandet inte fungerar?
Om förvaltningen och nyttjandet inte fungerar kan tingsrätten utse en god man som omhändertar och förvaltar egendomen. Såvitt inte ett avtal finns om annat och alla kommer överens om en frivillig försäljning kan en delägare alltid hos tingsrätten begära att egendomen säljs av en god man på offentlig auktion. Efter försäljningen delas överskottet ut till samägarna. Om fastigheten går att klyva behöver inte försäljning ske.

Hur ansöker jag om förvaltning eller försäljning av en fastighet hos tingsrätten?
Genom att fylla i ansökan och skicka den till den tingsrätt där fastigheten finns, bilägga inskrivningsbevis från Inskrivningsmyndigheten samt betala ansökningsavgiften till tingsrätten. Kostnaderna för fastighetsförsäljningen delas av samtliga delägarna i förhållande till äganderättens storlek.

Områdesansvarig

Mats Bergh

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med