Hjälp & Kostnad

Arvode

Firmans arvode varierar mellan 1 914 kr och upp till 4 000 kr inklusive moms per timme beroende på uppdragets art, svårighet och resultat.

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt skyddssystem som bygger på att du betalar för juridisk hjälp utifrån din ekonomiska förmåga. För låginkomsttagare eller den med stor försörjningsbörda är detta ett någorlunda bra system. Firman hjälper dig att ansöka om rättshjälp om du kontaktar oss.

Rättsskydd

Genom din trafik- eller hemförsäkring har du ett rättsskyddsmoment som du har rätt att använda i tvister. Detta täcker i praktiken ca 60-80 % av alla dina ombuds och utredningskostnader upp till ett visst beloppstak beroende på försäkringsbolag. Företag har ofta ett rättsskydd om ca 225 000 kr. Rättsskyddet kan användas i de allra flesta tvister över ca 23 000 kr eller i tvister som avser vårdnad om barn och liknande. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd om du kontaktar oss.Brottmål – Offentligt försvar

Hamnar du i en situation i vilken du har rätt till en offentlig försvarare vars arvode som huvudregel bekostas av staten, skall du uppge och begära den advokat som du önskar och har förtroende för. Vanligtvis accepteras ditt val av domstolen. Enbart om advokaten själv har förhinder att åta sig uppdraget eller om advokaten har sin verksamhet längre bort än ca 15 mil från den aktuella tingsrätten avslår tingsrätten din begäran. Vid riktigt allvarliga brottsmisstankar har du dock möjlighet att begära nästan vilken advokat du vill i landet.

Om du inte har rätt till offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen hand bekosta och anlita en privat försvarare. Arvodet till den privata försvararen betalas av dig. Det finns dock vissa möjligheter att bli ersatt för del av kostnaden vid en frikännande dom.

Är du missnöjd med beslutet om offentlig försvarare, kontakta alltid den advokat som du vill anlita samt se till att överklaga beslutet omedelbart. Vi hjälper dig att tillse att du får en offentlig försvarare om du kontaktar oss, via telefon eller mail. Se också under länkarna Verksamhetsområden- Brottmål och Förordnanden.

Målsägandebiträde

Om du är brottsoffer och hamnar i en situation i vilken du har rätt till ett målsägandebiträde skall du begära den advokat eller jurist som du känner förtroende för och som du vill ha som ditt målsägandebiträde. I regel accepteras ditt val av domstolen. Kostnaden för målsägandebiträdet bekostas helt av staten.

Vi hjälper dig att söka och utverka ett beslut om målsägandebiträde om du kontaktar oss.

Läs också Brottmål- målsägandebiträde och Förordnanden.

Offentligt biträde

Vid bl a flyktingärenden, tvångsomhändertaganden av barn och missbrukare har du oftast rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig i processen mot myndigheten. Den hjälpen är gratis. Har du inget offentligt biträde hjälper vi dig med detta om du kontaktar oss. Se vidare Förvaltningsrätt samt Förordnanden.

Skadereglering och process

Du som skadelidande oftast rätt till gratis biträde av advokat med särskild insikt i dessa skadeståndsrättsliga frågor. Om bolaget inte självmant erbjuder dig detta så till att begära ett ombud så fort du anser att behovet finns. Ju tidigare in i regleringen desto bättre. Skulle bolaget neka dig av någon anledning bör du hänvisa till EU:s rättsskyddsdirektiv och se till att återkomma med begäran så snart vidare oenighet eller frågor uppstår i regleringen. Stor chans finns då att bolaget ändrar sig i sin uppfattning och beviljar dig ett ombud.

Föreligger tvist med bolaget i domstol är det kostnadsreglerna för rättsskydd som gäller.

Vi hjälper dig att söka och utverka ett beslut om biträdeshjälp om du kontaktar oss.

Se också Skadeståndsrätt- Trafikskada.

Övrigt

Ovanstående uppräkning är inte uttömmande. En mängd ytterligare möjligheter finns att utnyttja. Tveka inte att kontakta firman för ytterligare information, frågor och hjälp.

Arvode kan alltid prövas i domstol eller advokatsamfundets konsumenttvistnämnd enligt anvisningar på advokatsamfundets hemsida.

Kontakta oss om du behöver hjälp