Trafikskada

Har du skadats i trafikolycka och har problem att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag? Då kanske vi kan hjälpa dig.

Den som skadas i trafiken har rätt att få ersättning för sina skador ur fordonets trafikförsäkring. Efter att skadan anmälts till försäkringsbolaget inleds en reglering där den skadade och handläggaren vid försäkringsbolaget gemensamt utreder vilka skador som uppstått och vilken ersättning som skall utgå. Det är försäkringsbolaget som slutligen bestämmer storleken på ersättningen. Vanliga försäkringsbolag i detta sammanhang är Trygg-Hansa, If, Folksam och Länsförsäkringar.

Rätten till trafikskadeersättning bestäms av skadeståndsrättsliga regler. Som skadad och ovetandes om vad lagen säger är det naturligtvis mycket svårt att veta om den ersättning som utbetalas från bolaget är skälig och vilka anspråk som överhuvudtaget kan ställas på bolaget. Vad betyder sveda och värk? Vad är ett invaliditetsintyg? Kan jag få ersättning för mitt gymkort? Står bolaget för den inkomstförlust som uppstår om jag tvingas sjukskriva mig?

Tomas, Lotta, Erik och Lina arbetar med trafikskador.

På grund av skaderegleringens komplexitet har du som skadelidande oftast rätt till gratis biträde av advokat med särskild insikt i dessa skadeståndsrättsliga frågor. Om bolaget inte självmant erbjuder dig detta så till att begära ett ombud så fort du anser att behovet finns. Ju tidigare in i regleringen desto bättre. Skulle bolaget neka dig av någon anledning bör du hänvisa till EU:s rättsskyddsdirektiv och se till att återkomma med begäran så snart vidare oenighet eller frågor uppstår i regleringen. Stor chans finns då att bolaget ändrar sig i sin uppfattning och beviljar Dig ett ombud. Godkänn dock aldrig en slutreglering innan du konsulterat en advokat med insikt inom detta område.

Advokaterna Bergh & Staaf har lång och gedigen erfarenhet av all skadereglering och i synnerhet sådan reglering där den skadade drabbats av nackskada, s.k. Whiplash. Om oenighet kvarstår om ersättningen vid regleringens slut, företräder vi även den skadade i tvist mot försäkringsbolaget i efterföljande rättegång. Firmans personal genomgår regelbundet fortbildningskurser och andra utbildningar inom detta område samt besitter stor kompetens.

Det är många gånger avgörande att det blir rätt i alla delar direkt efter olyckan. Vänta inte utan kontakta oss direkt så hjälper vi dig med alla ansökningar och kontakter för att du snabbt skall få ut din ersättning. Se också fliken ”Förordnanden” om du hellre vill kontakta oss via mail.

Vill du veta mer om vilken ersättning du kan få?

Trafikskadeersättning på grund av trafikolycka

Den som skadas i trafiken skall ha rätt att få ersättning för sina skador ur fordonets trafikförsäkring. Vilka skador som ersätts samt med vilka belopp regleras genom Skadeståndslagen. Huvudprincipen är att den trafikskadade är försäkrad i ”befintligt skick” vilket innebär att försäkringen skall täcka samtliga de skador som den försäkrade drabbats av och som har samband med olyckan.
De vanligaste ersättningsposterna som aktualiseras vid en reglering med försäkringsbolaget är kostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte och men

Kostnader

Kostnader avser de merkostnader som uppstått till följd av en trafikskada. Det kan exempelvis röra sig om sjukvårdskostnader, medicinkostnader, resekostnader mellan hemmet och sjukhuset, fönsterputsning, städhjälp etc. För att kostnaderna skall vara ersättningsgilla krävs att de är nödvändiga och skäliga. Bedömningen om dess nödvändig- och skälighet är en argumentationsfråga men avgörs slutligen av bolaget. Normalt sätt ersätts alla sjukvårds- och medicinkostnader inom högkostnadsskyddet så länge samband mellan olyckan och kostnaden finns.

Inkomstförlust

Skadas den försäkrade så pass allvarligt att denne inte kan arbeta längre eller i vart fall inte kan arbeta i samma omfattning som tidigare, har den försäkrade rätt till ersättning för den inkomstförlusten om uppstår. Inkomstförlusten som bolaget skall täcka avser mellanskillnaden mellan inkomsten som oskadad samt inkomsten som skadad. Det åligger den skadade att ansöka om sjukpenning eller liknande ersättning och på så vis minska bolagets ersättningsansvar. Ibland godtar bolaget, inom ramen för det frivilliga kostnadsansvaret, att ombudet hjälper till även i denna del.

Sveda och värk

Sveda och värk avser de skador som föreligger under den akuta sjuktiden efter en olycka, motsvarande den tid då kroppen fortfarande är under läkning. Både fysiska och psykiska skador omfattas. Bolaget betalar ut ersättning enligt tabell upprättad av Trafikskadenämnden. Ersättningsbeloppet är högre om den skadade vårdas på sjukhus under akuttiden än om den skadade befinner sig i hemmet.

Lyte och men

Blir den skadade inte helt återställd efter en trafikolycka skall denne ersättas för det lyte och/eller men som uppstått. Besvären som kan komma i fråga är ofta nacksmärtor, stelhet i nacke och rygg, smärta i skuldror, huvudvärk och domningar i armar och ben. Ibland kan också synrubbningar, balanssvårigheter, yrsel samt nedsatt koncentrationsförmåga komma i fråga. Besvären mäts i invaliditet och bedöms i första hand av bolagets medicinska rådgivare. De medicinska rådgivarna är läkare som arbetar på uppdrag av bolaget. De träffar och undersöker aldrig den skadade utan deras bedömningar baseras helt på det medicinska underlag som de får tillsänt sig. Det är därför viktigt att det medicinska underlaget är helt komplett när de medicinska rådgivarna får ta del av det.

Invaliditeten mäts vanligtvis tidigast cirka ett år efter olyckan. Detta för att säkerställa att tillståndet är stationärt och att inte förbättring eller försämring kan väntas.

Samband med olyckan

Att räkna ut till exempel hur stora omkostnader den försäkrade har eller beräkna inkomstförlusten till följd av olyckan är sällan svårt. Gällande detta är oftast den skadade och försäkringsbolaget också överens. Det problematiska i bedömningen är istället huruvida det föreligger samband mellan olyckan och skadorna då det bara är de skador som har sin orsak i trafikolyckan som ersätts. Det är den skadade som skall bevisa att detta samband föreligger. I regleringen med försäkringsbolaget är det de medicinska rådgivarna som i första hand avgör frågan om samband föreligger eller ej.

Vid bedömningen av frågan om samband mellan olyckan och skada föreligger tas hänsyn till vissa omständigheter före och efter olyckan. Frågor som då uppkommer är:

  • Hur var hälsotillståndet före olyckan?
  • Hur var graden av våld eller trauma vid olyckstillfället?
  • Symtomdebut i anslutning till olyckan?
  • Föreligger kontinuitet i besvären?
  • Finns det någon konkurrerande skadeorsak som istället kan förklara besvären?

Försäkringsbolagets slutliga inställning

När bolaget tagit slutlig ställning till ersättningsfrågorna avslutas i regel ärendet. Om invaliditeten överstiger 10 % eller om inkomstförlusten är hög skall dock Trafikskadenämnden låta yttra sig över ärendet. Trafikskadenämnden skall också yttra sig i alla de frågor som begärs av den skadade. Trafikskadenämndens yttrande är inte bindande för bolaget men i del allra flesta fall följer bolagen nämndens yttrande.

Om du inte är nöjd

När regleringen avslutats upphör även bolaget att ersätta den skadade för dennes ombudskostnader om sådana kostnader tidigare ersatts. Är den skadade inte nöjd med regleringen återstår då enbart att väcka talan mot bolaget i vanlig domstol. Den skadade får då stå sina rättegångskostnader själv samt ersätta bolagets rättegångskostnader om målet förloras. Vinner den skadade målet är det tvärtom bolaget som skall ersätta den skadades dennes rättegångskostnader. Den skadade har dock i de allra flesta fall rätt till rättsskydd.

Eventuell omprövning

Om en reglering redan avslutats och det senare uppstår väsentliga förändringar av de omständigheter som låg till grund för det tidigare ersättningsbeslutet kan ärendet i vissa fall omprövas. Den skadade skall då omedelbart kontakta ombudet eller försäkringbolaget för att se till att regeringen återupptas med beaktande av de nya omständigheterna

Klicka här om du vill ladda ner den här informationen

Områdesansvarig

Lina Staaf Stigsson

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med