Arvsrätt

Avser alla frågor som rör dödsfall. Dessa regleras huvudsakligen i Ärvdabalken. Även om vi inte vill tänka på det bör de flesta planera för den oundvikliga dagen. Vi finns i Dalarna, Värmland, Hälsingland och Stockholm.

Advokat Jenny Morell berättar om vikten av att upprätta testamente.
Advokat och delägare Mats Bergh berättar om boutredningsmannens uppgift.

Bouppteckning

När en person har avlidit måste en bouppteckning upprättas. En bouppteckning ska innehålla vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. En bouppteckning ska även innehålla information om vilka som är arvingar samt information om det finns till exempel äktenskapsförord eller testamente.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. I arvskiftet avtalar dödsbodelägarna hur arvet ska fördelas. När det finns fler än en dödsbodelägare krävs ett arvskifte för att kunna avsluta dödsboet.

Boutredningsman

Att upprätta bouppteckning samt ta hand om ett dödsbo kan snabbt bli komplicerat, speciellt om dödsbodelägarna har svårt att komma överens. Ibland känner inte alla arvingar till den avlidne eller också har de olika intressen eller uppfattningar. Enligt Ärvdabalken finns en möjlighet att ansöka om boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen tar då ansvaret för hela dödsboet och företräder detta. Boutredningsmannen har som uppgift att utreda alla frågor i dödsboet och söka en gemensam lösning. Går inte detta har boutredningsmannen en lagstadgad befogenhet att tvångsskifta dödsboet. Detta kan vara ett bra sätt att avsluta ett dödsbo där det finns en infekterad tvist. Risken är annars att tvisten blir lång, kostsam och energikrävande för dödsbodelägarna. Boutredningsmannen är neutral och ska inte ta parti för någon dödsbodelägare.

Vi på Advokaterna Bergh & Staaf har lång erfarenhet av att vara boutredningsman. Vi tar åtager oss uppdrag huvudsakligen i Dalarna, Gävleborg och Värmland men även i andra län på förfrågan.

Om du vill ansöka om boutredningsman kan du använda denna blankett: Ansökan om boutredningsman

EvaLena, Ida, Jenny, Mats och Christian arbetar med arvsrätt

Testamente

Testamente är enda möjligheten enligt svensk lag att förändra hur arv ska fördelas. Det går att genom testamente bestämma vilka som ska ärva samt hur mycket de ska ärva. Det finns dock begränsningar enligt lag hur kvarlåtenskapen fördelas. För att upprätta ett testamente krävs strikta formkrav. Vi hjälper att upprätta testamente enligt era önskemål.

Kostnad för att upprätta testamente

För ett testamente som kan upprättas och göras klart under första mötet erbjuder vi ett fast pris av 3 000 kr inklusive moms, detta förutsätter att Advokaterna Bergh & Staaf blir förordnad som testamentsexekutor i testamentet. Fast pris för upprättande av testamente med testamentsexekutor och förvaring, uppgår till 4 000 kr.

Fast pris är annars 6 250 kr om inte förordnandet om testamentsexekutor skrivs in i testamentet.

För fast pris skall samtliga uppgifter finnas tillgängliga vid mötet och kostnaden förutsätter att testamentet i övrigt kan färdigställas vid mötet.

I övriga fall enligt löpande arvode.

Testamentsexekutor

Testamentsexekutor är en person eller företag som utses i testamente att förvalta och upprätta arvsskifte enligt testatorns vilja. Det är vanligtvis en advokat som utses. Testamentsexekutor har samma befogenheter som en boutredningsman.

Att utse någon till testamentsexekutor ger möjligheten att välja vem som ska ta hand om dödsboet efter testatorn avlidit.

Områdesansvarig

Ida Håmås

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med