Familjerätt 2019-11-12T08:59:18+01:00

Familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn, arv, testamente och liknande. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare.

Inom det familjerättsliga området uppkommer ofta juridiska frågor och svårigheter. Hur skall jag göra om jag vill skiljas? Vad får jag ta med mig av mina saker? Vem skall betala räkningarna? Hur gör vi med bolånet? Hos vem av oss skall barnet bo? Är det bäst med gemensam vårdnad? Vad skall jag tänka på när jag flyttar ihop och blir sambo? Vad är en framtidsfullmakt?

För bästa möjliga hjälp i dessa svåra frågor bör du anlita ett ombud som du kan rådfråga och eventuellt företräda dig i saken. Hos oss träffar du alltid en advokat eller biträdande jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vårdnad, boende och umgänge

Barnets bästa

Vårdnad, boende och umgänge med barn är tre skilda saker. Barnets bästa är avgörande för alla beslut i dessa frågor. Vid en vårdnadstvist fastställs vad som är bäst för barnet efter att domstolen gjort en helhetsbedömning av det enskilda barnets situation. Bedömningen grundar sig i vilken lösning som på bästa sätt kommer att tillgodose barnets framtida behov och intressen, både långsiktigt och kortsiktigt.

Vårdnad

Vårdnaden om barn kan vara gemensam eller ensam. Oftast är vårdnaden gemensam, dvs. delad, och det betyder att Ni som vårdnadshavare tillsammans ansvarar och beslutar i frågor gällande barnet såsom t.ex. skola, sjukvård, ekonomi och pass. Är Du ensam vårdnadshavare innebär det att Du ensam ansvarar för att barnets behov och rättigheter tillgodoses samt att Du ensam utövar bestämmanderätten över barnet. En del kallar detta för enskild vårdnad. Den av er föräldrar som inte har del i vårdnaden av barnet har inte några rättsliga förpliktelser gentemot barnet, förutom underhållsansvar.

Boende

Boendet handlar om var barnet bor. Den vanligaste formen är växelvis boende, vilket betyder att barnet bor ungefär lika mycket hos Er båda föräldrar. En förutsättning för att växelvist boende ska fungera bra, är att Ni föräldrar kan samarbeta i frågor som rör vårdnaden. Ett annat alternativ är att barnet bor stadigvarande hos den ena av Er föräldrar och har umgänge med den andra föräldern. Det krävs inte ensam vårdnad för att barnet ska vara stadigvarande bosatt hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Den förälder som barnet bor hos svarar för barnets dagliga omvårdnad och kan fatta de beslut som rör den dagliga omsorgen ensam.

Umgänge

Oavsett gemensam eller ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Ni föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänget tillgodoses. Umgänget kan se olika ut i olika fall, t.ex. kan umgänget med barn ske varannan helg eller i närvaro av en kontaktperson. Meningen med umgänget är att barnet och umgängesföräldern ska få en god relation.

När kan jag få ensam vårdnad?

Om det råder djupa samarbetssvårigheter mellan Dig och den andra föräldern, som hindrar er från att komma överens om frågor som rör barnets vård och uppfostran kan Du söka om ensam vårdnad. Du kan även söka om ensam vårdnad om den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare, t.ex. om Du som förälder eller barnet har utsatts för våld eller övergrepp av den andra föräldern. Om den andra föräldern hindrar Dig från att träffa barnet och gör sig skyldig till umgängessabotage är det även möjligt att söka om ensam vårdnad. Vidare är det möjligt att ansöka om ensam vårdnad om den andra föräldern är okontaktbar.

Sambo

Med sambos avses två personer som bor tillsammans i en parrelation och har ett gemensamt hushåll. Sambolagen är könsneutral vilket innebär att två män eller två kvinnor som bor tillsammans också kan omfattas av lagen.

Genom att ingå samboskap uppkommer vissa juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot den andra sambon. T.ex. kan en sambo vid en separation begära så kallad bodelning av den gemensamt köpta bostaden, eller de gemensamt köpta möblerna. Den sambon kan då ha rätt till hälften av värdet av denna egendom, trots att denne inte betalat en krona. Sådana situationer kan dock undvikas genom exempelvis samboavtal.

En annan mycket viktig sak är att sambos ej ärver varandra. Som sambo kan det därför vara en god idé att låta skriva ett testamente.

Samboavtal

Enligt Sambolagens regler om bodelning är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, oftast möbler, som kan bli föremål för bodelning. All övrig egendom kan ej göras anspråk på vid en separation.

Genom att skriva ett så kallat samboavtal kan vissa delar ur Sambolagen avtalas bort. Till exempel kan villan, som betalats helt av den ene sambon, skyddas från att bodelas vid separation.

En förutsättning för ett samboavtal är förstås att bägge parter är överens om att skriva ett sådant avtal och att parterna är ense över innehållet.

Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv.

Kostnad för att upprätta ett samboavtal är 2 800 kr inkl moms.

Äktenskap

Ett äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Under äktenskapet äger makarna sin egen egendom och svarar för sina egna skulder.

Vill makarna inte längre vara gifta med varandra, ansökes om skilsmässa (äktenskapsskillnad) vid en tingsrätt. En sådan ansökan kan göras av båda makar gemensamt eller av enbart av en utav makarna. Under vissa förhållanden löper en betänketid innan dom på äktenskapsskillnad kan meddelas. Det är varje makes rätt att kunna få skiljas.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Detta betyder att en make kan freda sin egendom från den andre maken vid en eventuell separation.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Kostnad för att upprätta ett enklare äktenskapsförord är 3 000 kr inkl moms.

Bodelning

Bodelning kan aktualiseras både vid separation och vid dödsfall samt beträffande makar och sambos. Den största skillnaden på bodelning mellan äkta makar och sambos är att all egendom som huvudregel omfattas av bodelning mellan makar. Mellan sambos är det enbart bostad och bohag som skall bodelas i det fall egendomen förvärvats för gemensam användning.

Sambo

Enligt Sambolagens regler om bodelning är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, oftast möbler, som kan bli föremål för bodelning. All övrig egendom kan ej göras anspråk på vid en separation.

En begäran om bodelning skall göras senast ett år efter att samboskapet upphörde. Vid dödsfall skall begäran om bodelning ske senast på dagen för bouppteckningsförrättningen.

Makar

Vid bodelning mellan makar är det makarnas så kallade giftorättsgods som skall ingå, minus makarnas skulder. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåvobrev.

Det är dagen som ansökan om skilsmässan registrerades vid tingsrätten som är den dag som gäller för makarnas egendomsförhållanden, d.v.s. dagen för vilka tillgångar och skulder som skall ingå. Värderingen av egendomen skall däremot vara så aktuell som möjligt. Efter att värdering skett skall parterna försöka komma överens om vem som skall få vilken egendom. Huvudregeln är att varje make i första hand skall få sin egendom i bodelningen.

En bodelning kan ta tid och makarna har därför både en redovisningsskyldighet gentemot varandra och ett vårdansvar av egendomen under tiden som bodelningen pågår.

När makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan upprättas i nästa steg ett skriftligt bodelningsavtal.

Firmans medarbetare anlitas sedan många år regelbundet av domstolar som bodelningsförrättare när tvist föreligger.

Ansökningsblankett finns här

Kontakta oss om du behöver hjälp