Arvsrätt 2020-07-01T16:38:52+02:00

Arvsrätt

Avser alla frågor som rör dödsfall. Dessa regleras huvudsakligen i Ärvdabalken. Även om vi inte vill tänka på det bör de flesta planera för den oundvikliga dagen. Vi finns i Dalarna, Värmland och Gävleborg.

Bouppteckning

När en person har avlidit måste en bouppteckning upprättas. En bouppteckning ska innehålla vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. En bouppteckning ska även innehålla information om vilka som är arvingar samt information om det finns till exempel äktenskapsförord eller testamente.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. I arvskiftet avtalar dödsbodelägarna hur arvet ska fördelas. När det finns fler än en dödsbodelägare krävs ett arvskifte för att kunna avsluta dödsboet.

Boutredningsman

Att upprätta bouppteckning samt ta hand om ett dödsbo kan snabbt bli komplicerat, speciellt om dödsbodelägarna har svårt att komma överens. Ibland känner inte alla arvingar till den avlidne eller också har de olika intressen eller uppfattningar. Enligt Ärvdabalken finns en möjlighet att ansöka om boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen tar då ansvaret för hela dödsboet och företräder detta. Boutredningsmannen har som uppgift att utreda alla frågor i dödsboet och söka en gemensam lösning. Går inte detta har boutredningsmannen en lagstadgad befogenhet att tvångsskifta dödsboet. Detta kan vara ett bra sätt att avsluta ett dödsbo där det finns en infekterad tvist. Risken är annars att tvisten blir lång, kostsam och energikrävande för dödsbodelägarna. Boutredningsmannen är neutral och ska inte ta parti för någon dödsbodelägare.

Vi på Advokaterna Bergh & Staaf har lång erfarenhet av att vara boutredningsman. Vi tar åtager oss uppdrag huvudsakligen i Dalarna, Gävleborg och Värmland men även i andra län på förfrågan.

Om du vill ansöka om boutredningsman kan du använda denna blankett: Ansökan om boutredningsman

Kontakta oss om du behöver hjälp